Ordynacja Podatkowa

1. W 2014 r. wysokość kwoty, o której mowa w art. 41 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wynosi  

12.400 złotych.

2. Nowe brzmieniem art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF)

1. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy zwolnienia dochodu uzyskanego ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. 

2. Na potrzeby ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono nową definicję samochodu osobowego.

3. Uchylasię art. 21 ust. 1 pkt. 123 z katalogu zwolnień podatkowych zwolnienie kwoty zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. 

4. Zmiana dotyczące uwzględnienia opłat produktowych w kosztach uzyskania przychodu.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP)

1. Na potrzeby ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono nową definicję samochodu osobowego.

2. Zmiany dotyczą trzech podstawowych kwestii, tj.:

1) zasad opodatkowania transakcji sekurytyzacyjnych,

2) zwolnienia z opodatkowania przychodów Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz

3) objęcia podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek kapitałowo-akcyjnych. 

3. Zmiany dotyczące uwzględnienia opłat produktowych w kosztach uzyskania przychodu.

 

Podatek od towarów i usług (VAT)

Z 1 stycznia 2014 roku wchodzą w życie zasadnicze zmiany koncepcyjne dotyczące: obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, fakturowania oraz podatku naliczonego w podatku od towarów i usług.

1. Nowa koncepcja momentu powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku dostawy towarów (świadczenia usług) nowy art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług (zwana dalej ustawą o VAT) wprowadza całkowicie nową zasadę ogólną powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 19a ust. 1-4 oraz ust. 8 ustawy o VAT podstawa opodatkowania oraz podatek należny ewidencjonowane są w dniu wykonania dostawy towarów lub w dniu wykonania usługi.

2. Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje wyłącznie w dniu otrzymania całości lub części zapłatyz tytułu: wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu; przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie oraz dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury, usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym.

Obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług.

Obowiązek podatkowy powstaje z dniemwystawienia faktury z tytułu: świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych – w przypadku świadczenia ich na rzecz innych podatników; dostawy książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych, wykonywanych na rzecz innych podatników; czynności polegających na drukowaniu książek – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, wykonywanych na rzecz innych podatników.

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury z tytułu dostawy i dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego; świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej.

3. Nowa podstawa opodatkowania.

Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług.  

W imporcie usług, dla którego podatnikiem jest nabywca, podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od usługobiorcy lub osoby trzeciej, wraz z otrzymanymi dotacjami, subwencjami, lub innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę usług.

W imporcie towarów podstawę opodatkowania stanowi wartość celna powiększona o należne cło, a jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

4. Nowe zasady fakturowania.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc art. 106 ustawy o VAT i w związku z tym przestają również obowiązywać rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące fakturowania. W tym dniu wchodzą w życie nowe art. 106a-106q ustawy o VAT regulujące zasady fakturowania.

Od 1 stycznia 2014 r. nie mogą być wystawiane faktury wewnętrzne.

Szczególny termin wystawiania faktur przewidziany jest dla: usług budowlanych bądź budowlano-montażowych – należy je wystawić w ciągu 30 dni, licząc od dnia wykonania tych usług; dostawy książek drukowanych – należy je wystawić w ciągu 60 dni, licząc od dnia wykonania tych usług, bądź w ciągu 120 dni licząc od dnia wykonania tych usług, jeżeli umowa zawarta między stronami przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw; usług drukowania książek – należy je wystawić w ciągu 90 dni od dnia wykonania.

5. Zmiany dotyczące podatku naliczonego.

Nowelizacja przepisów dotyczących podatku od towarów i usług nie ominęła prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z 1 stycznia 2014 wchodzą w życie znowelizowane art. 86 i 90 oraz nowe art. 86a i 88a ustawy o VAT. Zmiany wprowadzają nową koncepcję prawa do odliczenia oraz nowe zasady odliczeń przy nabyciu samochodów osobowych i pojazdów samochodowych.

Prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) wykonanie prawa do odliczenia jest obwarowane dwoma warunkami, które muszą być spełnione łącznie:

  • otrzymanie w ciągu 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy faktury dokumentującej dostawę towarów stanowiącą u podatnika WNT,
  • uwzględnienie kwoty podatku należnego z tego tytułu w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Opracowanie na stronie internetowej www.mksalvia.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej.

Leave a Reply