Od 1 stycznia 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o VAT, określające nowe miejsce świadczenia w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami tj. ostatecznych konsumentów.  Szczególnie proszę zwrócić uwagę na usługi elektroniczne, bowiem ich definicja odpowiada wielu usługom . Aby usługę uznać za usługę elektroniczną musi wystąpić sytuacja, w ramach której: realizacja ma miejsce za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej; świadczenie jest zautomatyzowane a udział człowieka jest niewielki; jej wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Bardzo proszę o przeanalizowanie tego zagadnienia w kontekście usług świadczonych przez naszych Klientów. Niżej wskazuję, czy w szczególności są usługi elektroniczne, oraz co nie jest usługą elektroniczną.

Zgodnie tymi regulacjami,   od 1 stycznia 2015 roku, miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz usług elektronicznych na rzecz ostatecznych konsumentów będzie siedziba, miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu usługobiorcy, a nie jak dotychczas miejsce gdzie usługodwaca ma siedzibę, czyli w naszym przypadku Polska.

Tym samym, usługodawcy wyżej wymienionych usług, mających siedzibę w Polsce, a świadczących usługi na rzecz konsumentów z innych krajów Unii Europejskiej nie będą już zobowiązani do rozliczania VAT  od tych usług w Polsce, lecz w kraju konsumenta na rzecz którego świadczą usługi i zgodnie z obowiązującymi tam przepisami dotyczącymi podatku od wartości dodanej.

W celu uproszczenia rozliczeń i  oszczędzenia usługodawcom kłopotów z obowiązkiem rejestracji w każdym kraju – siedzibie konsumenta ostatecznego, został  wprowadzony fakultatywny system rozliczania VAT tzw. system mini one stop shop – MOSS. System jest analogiczny do obecnie funkcjonującego w odniesieniu do usług elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne spoza UE (uregulowany w rozdziale 7 ustawy o VAT).

Nowa procedura ma dotyczyć wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne osobom prywatnym. System MOSS odnosi się jednak tylko krajów unijnych, poza UE w dalszym ciągu konieczne będzie rejestrowanie się do VAT. Sprzedawca, który zdecyduje się na rozliczanie podatku VAT za pomocą systemu MOSS będzie musiał wyrazić taki zamiar składając odpowiedni wniosek do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście. Możliwe jest to już od początku października tego roku.
W tym celu należy złożyć formularz VIN-R. W przypadku przedsiębiorców spoza UE, którzy chcą się zarejestrować do MOSS w Polsce wymagane jest złożenie druku VIU-R.  Złożenie wniosku wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego.

Dodatkowo zarówno kwoty wpisywane w deklaracji VAT, jak i rozliczenia podatku będą wyrażane w euro. Sprzedawca, który zdecyduje się na korzystanie z systemu zostanie również zobligowany do prowadzenia elektronicznej ewidencji transakcji objętych MOSS (dla każdego państwa oddzielnie).   Usługodawca będzie zobowiązany do składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście do 20. dnia miesiąca następującego po kwartalnym okresie rozliczeniowym. Warto podkreślić, że na termin złożenia deklaracji nie będą miały wpływu dni wolne od pracy. Kwoty w deklaracji VAT, jak i rozliczenia podatku będą wyrażane w walucie euro.

Decydując się na MOSS  Klient musi także pamiętać, że: sposób fakturowania oraz stawka podatku od takiej usługi musi być zgodna z prawem kraju nabywcy. Komisja Europejska dla ułatwienia opublikowała już zestawienie stawek VAT właściwych dla

Jak każda zmiana, tak i ta na początku wprowadzi sporo zamieszania niezależnie od wyboru. Do tej pory sprzedawcy praktycznie bezproblemowo rozliczali transakcje transgraniczne. Jednak z uwagi na cele budżetowe poszczególnych Państw i nie akceptowanie przez nie braku dochodu z VAT wprowadzono zmianę zastosowania stawki VAT odbiorcy i konieczność rejestracji przedsiębiorcy w każdym kraju, do którego będzie sprzedawał swoje produkty.

Wprowadzenie MOSS-u ma ułatwić przedsiębiorcom rejestrację poprzez wykorzystanie lokalnego urzędu skarbowego. Jednakże musimy pamiętać, że uproszczenie przepisów nie oznacza, że będzie łatwiej. Na pewno nadchodzące zmiany najbardziej odczują mikro i mali przedsiębiorcy, którzy sami prowadzą księgowość i są przyzwyczajeni do pewnych schematów rozliczeniowych. Firmy, które zleciły obsługę księgową na zewnątrz z pewnością nie odczują wielkiej różnicy.

W szczególności usługi elektroniczne to:

a) dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami;

b) usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa;

c) usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;

d) odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer;

e) pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny (to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych; itp.)

Usługami elektronicznymi NIE są:

a) dostawa towarów, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywają się elektronicznie;

– płyt CD-ROM, dyskietek i podobnych nośników fizycznych;

– materiałów drukowanych, takich jak książki, biuletyny, gazety lub czasopisma;

– płyt CD i kaset magnetofonowych;

– kaset wideo i płyt DVD;

– gier na płytach CD-ROM;

b) usług świadczonych przez specjalistów, takich jak prawnicy i doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej;

c) usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie);

d) usług fizycznych off-line naprawy sprzętu komputerowego;

e) hurtowni danych off-line;

f) usług reklamowych, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji;

g) usług centrum wsparcia telefonicznego;

h) usług edukacyjnych obejmujących wyłącznie kursy korespondencyjne, takie jak kursy za pośrednictwem poczty;

i) konwencjonalnych usług aukcyjnych, przy których niezbędny jest bezpośredni udział, niezależnie od sposobu składania ofert;

j) usług telefonicznych z elementem wideo, znanych też pod nazwą usług wideofonicznych;

k) dostępu do Internetu i stron World Wide Web;

l) usług telefonicznych świadczonych przez Internet

Leave a Reply