Rozszerzony odwrócony VAT Nowela ustawy o VAT ma zmniejszyć lukę podatkową o 2 pkt proc., czyli o 3,4 mld zł. W tym celu rozszerzone zostanie stosowanie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia (gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na transakcje, których przedmiotem będą m.in. określone usługi budowlane.

  1. Rozszerzony odwrócony VAT

Nowela ustawy o VAT ma zmniejszyć lukę podatkową o 2 pkt proc., czyli o 3,4 mld zł. W tym celu rozszerzone zostanie stosowanie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia (gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na transakcje, których przedmiotem będą m.in. określone usługi budowlane.

Oznacza to, że od 1 stycznia polscy i zagraniczni podwykonawcy usług budowlanych będą wystawiać faktury bez VAT. Ten zostanie rozliczony przez nabywcę, który nie będzie mógł odliczyć błędnie wykazanego podatku naliczonego.

Odwrócony VAT obejmie też procesory, gdy łączna ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł – bez kwoty podatku, oraz niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny. Chodzi o metale nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu bądź proszku oraz niektóre półprodukty z nich.

  1. Zmiany w zwrotach i rozliczeniach VAT

Nowela ustawy o VAT zmienia również zasady dokonywania zwrotu VAT. W przyszłym roku przedsiębiorcy, po spełnieniu określonych w ustawie warunków, otrzymają zwrot w przyspieszonym terminie 25 dni.

Ograniczono również stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Podatnicy składający takie deklaracje będą musieli zmienić procedury rozliczania podatku.

Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.

  1. Elektroniczne deklaracje

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza także dla części podatników obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT.

Od 1 stycznia 2017 r. dostosować się do niego będą musieli dostawcy lub nabywcy towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia; podatnicy zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, a także podatnicy zobowiązani, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Powszechny obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony dla pozostałych podatników od 1 stycznia 2018 r.

Ustawa przewiduje także obowiązek elektronicznego składania informacji podsumowujących, wyłącznie za okresy miesięczne. Zmienione mają zostać przepisy dotyczące kaucji gwarancyjnej i tzw. odpowiedzialności solidarnej, gdy nabywca odpowiada solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe.

  1. Odmowa i skreślenie z rejestru podatników

W nowelizacji ustawy o VAT zostały również wyraźnie wskazane przesłanki odmowy rejestracji podmiotu, jako podatnika VAT i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT.

Odmowę rejestracji przewidziano, gdy podane w zgłoszeniu rejestracyjnym dane są nieprawdziwe, dany podmiot nie istnieje lub – mimo podjętych prób – nie można skontaktować się z nim albo z jego pełnomocnikiem lub nie stawiają się oni na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Z kolei wykreślenie podatnika zarejestrowanego ma nastąpić np. w sytuacji: zawieszania działalności gospodarczej, (na co najmniej sześć kolejnych miesięcy); niezłożenia deklaracji VAT (za sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały); wystawienia faktur lub faktur korygujących, dokumentujących transakcje, do których nie doszło. Rozwiązania te powinny pomóc w walce z tzw. karuzelami podatkowymi.

  1. Surowe kary za nieprawidłowości

W znowelizowanej ustawie o VAT przewidziano także nowe sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT.

Przykładowo, obowiązywać będzie podwyższona sankcja podatkowa w wysokości 100 proc. w stosunku do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym odliczających podatek z tzw. pustych faktur.

  1. Obniżka CIT

Przyszły rok przyniesie również zmiany w CIT dla małych podatników. Od 1 stycznia 2017 r. danina ta płacona przez małych przedsiębiorców zostanie obniżona z 19 do 15 proc.

Zgodnie z nowymi przepisami zmniejszoną stawkę podatkową płacić będą firmy, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe

  1. Rozszerzony obowiązek JPK

Od stycznia obowiązywać będą także nowe zasady kontroli podatkowej w małych i średnich firmach. Związane jest to z rozszerzeniem obowiązku przekazywania w formie elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT poprzez Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

W zakres JPK wchodzi siedem szczegółowo opisanych struktur, czyli najważniejszych ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Są to: księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, wyciągi bankowe oraz dokumenty związane z obrotem magazynowym.

Od 1 lipca duże podmioty gospodarcze muszą wszystkie te dane przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Teraz czas na małe i średnie firmy.

  1. Nowe progi kwoty wolnej

Według uchwalonej 29 listopada 2016 r. i tego samego dnia podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o PIT, kwota wolna wyniesie 6600 zł rocznie. Oznacza to, że osoby zarabiające w skali roku dokładnie tyle lub mniej, nie zapłacą podatku dochodowego.

Dla zarabiających rocznie ponad 11 000 zł, ale mniej niż 85 528 zł – czyli dla większości podatników – nie zmieni się nic. Kwota wolna nadal będzie wynosiła 3091 zł.

Za to w przypadku tych, którzy zarabiają powyżej 85 528 zł, kwota zmniejszająca podatek będzie się stopniowo kurczyć. Najmocniej stracą najbogatsi. Przy dochodach powyżej 127 tys. kwota wolna zniknie całkowicie.

  1. Zmiany w akcyzie na samochody

Nowy rok przynosi również rewolucję w zasadach naliczania akcyzy od samochodów. Za starsze auta trzeba będzie zapłacić więcej.

Od 2017 r. akcyza na samochody będzie zależeć od pojemności silnika oraz normy emisji spalin. Dodatkowo opłata będzie także zależna od wieku pojazdu, co reguluje współczynnik deprecjacji. To on tak naprawdę zdecyduje, jaki podatek trzeba będzie zapłacić.

  1. Stawki podatku VAT bez zmian

Uchwalona na początku grudnia nowelizacja ustawy o VAT wprowadza od 1 stycznia 2017 r. cały zestaw nowych przepisów.  Przykładowo, utrzymuje do końca 2018 r. podwyższone w 2013 r. stawki podatku VAT: 8 i 23 proc.

Leave a Reply